آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 178

Afshari

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

MohammadReza Lotfi

Announcer:

Azar Pajouhesh

Vocal Lyrics:

Hafez

گلهای تازه ۱۷۸

افشاری

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

محمدرضا لطفی (تار)

گوینده:

آذر پژوهش

غزل آواز:

حافظ

غزل آواز از حافظ:
حَسبِ حالی نَنِوشتیم و شد اَیّامی چند
محرَمی کو که فرستم به تو پیغامی چند
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
چون می از خُم به سبو رفت وگل افکند نقاب
فرصت عیش نگه‌دار و بزن جامی چند
قندِ آمیخته با گُل نه علاجِ دلِ ماست
بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند
زاهد زاهد از کوچه‌ی رندان به سلامت بگذر
تا خرابت نکند صحبتِ بدنامی چند
ای گدایان ِ خرابات خدا یار شماست
چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند
پیر میخانه چه خوش گفت به دُردی‌کِشِ خویش
که مگو حالِ دل سوخته با خامی چند
حافظ از شوقِ رُخِ مهر فروغِ تو بسوخت
کامگارا نظری کن سویِ ناکامی چند

;

گلهای تازه ۱۷۸

آثار مرتبط

نظرات کاربران