آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 142

AboAta

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Habibollah Badiee
Mansour Saremi
Jahangir Malek

Announcer:

Azar Pajouhesh

Vocal Lyrics:

Sadi

گلهای تازه ۱۴۲

ابوعطا

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

حبیب‌الله بدیعی (ویولن)
منصور صارمی (سنتور)
جهانگیر ملک (تنبک)

گوینده:

آذر پژوهش

غزل آواز:

سعدی

گر تیغ برکشد که محبّان همی زنم
اول کسی که لاف محبّت زند منم
گویند پای دار اگرت سر دریغ نیست
گو سر قبول کن که به پایت در افکنم
دردی است در دلم که گر از پیشِ آبِ چشم
بردارم آستین برود تا به دامنم
بر تخت جم پدید نیاید شب دراز
من دانم این حدیث که در چاهِ بیژنم
گویند سعدیا مکن، از عشق توبه کن، توبه کن
مشکل توانم، مشکل توانم نتوانم که نشکنم

;

گلهای تازه ۱۴۲

آثار مرتبط

نظرات کاربران