آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 58

BayatTork

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Farhang Sharif
Jahangir Malek

Announcer:

Fakhri Nikzaad

PoetText:

Hafez

Vocal Lyrics:

Hafez

گلهای تازه ۵۸

بیات ترک

داغ شقایق

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

فرهنگ شریف (تار)
جهانگیر ملک (تنبک)

گوینده:

فخری نیکزاد

اشعار متن:

حافظ

غزل آواز:

حافظ

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم
همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند
تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم
پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد
گو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم
کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه
کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم
چون لاله می مبین و قدح در میان کار
این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست
نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم

;

گلهای تازه ۵۸

آثار مرتبط

نظرات کاربران